Ran­ko Si­mić  i Rat­ka Du­lić u "Od­u­mi­ra­nju"

Pri­zna­nja pred­sta­vi „Od­u­mi­ra­nje“

Ran­ko Si­mić i Rat­ka Du­lić u "Od­u­mi­ra­nju"

Са 7. фе­сти­ва­ла тра­ди­ци­о­нал­них по­зо­ри­шних фор­ми (ФЕ­ТРА), ко­ји је од 16. до 24. сеп­тем­бра одр­жан у Ја­ши То­ми­ћу, пред­ста­ва „Од­у­ми­ра­ње“ бе­о­чин­ског Ама­тер­ског по­зо­ри­шта КУД „Бри­ле“, пре­ма тек­сту Ду­ша­на Спа­со­је­ви­ћа и у ре­жи­ји Се­ку­ле Пе­тро­ви­ћа, вра­ти­ла се ку­ћи са пре­гршт при­зна­ња. Се­лек­тор Фе­сти­ва­ла Ми­ро­слав Ра­до­њић до­де­лио је „Од­у­ми­ра­њу“ ди­пло­му за осво­је­но тре­ће ме­сто, Рат­ки Ду­лић за нај­бо­ље глу­мач­ко оства­ре­ње, а Сло­бо­да­ну Бо­бу Жив­ко­ви­ћу за нај­бо­љу ори­ги­нал­ну му­зи­ку. Пред­ста­ва у це­ли­ни је на­гра­ђе­на за аде­кват­но ре­пер­то­ар­ско ту­ма­че­ње до­ма­ће дра­ме и упу­ће­на је на ФЕР­ДАС у Ма­ло Цр­ни­ће.
Ка­да је о Срем­ци­ма реч, Фе­сти­вал у Ја­ши То­ми­ћу био је пун по­го­дак. Пр­во ме­сто осво­ји­ла је пред­ста­ва „Крч­ма на глав­ном дру­му“ ама­те­ра из Ста­ре Па­зо­ве, а Цве­ти­ну Ани­чи­ћу, из Ши­да, при­па­ла је ди­пло­ма „Ђор­ђе Да­мја­нов Ђек­ша“ за ду­го­го­ди­шњи успе­шан ре­ди­тељ­ски рад у по­зо­ри­шном ама­те­ри­зму.
Ина­че, бе­о­чин­ски ама­те­ри су упра­во са пред­ста­вом „Од­у­ми­ра­ње“, 16. сеп­тем­бра, отво­ри­ли но­ву по­зо­ри­шну се­зо­ну у свом ме­сту, а пред­ви­ђе­на су и го­сто­ва­ња у Но­вој Ва­ро­ши и Про­ку­пљу.

Kategorije Beočin