Na po­sled­njoj sed­ni­ci Ve­ća

Ostva­re­nje bu­dže­ta 55 od­sto

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Ve­ća

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de, pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, raz­ma­tra­no je iz­vr­še­nje bu­dže­ta za pr­vih šest me­se­ci ove go­di­ne. Evi­dent­no je da i da­lje manj­ka nov­ca u op­štin­skoj ka­si. Na­i­me, ostva­re­ni su ukup­ni pri­ho­di od 660,5 mi­li­o­na di­na­ra što je za 45 od­sto ma­nje u od­no­su na plan. Sa pri­ho­di­ma su uskla­đe­ni ukup­ni ras­ho­di i oni iz­no­se 568 mi­li­o­na di­na­ra. Ka­ko se ču­lo na sed­ni­ci, do­mi­nant­ni pri­ho­di su tran­sfe­ri i do­na­ci­je i oni uče­stvu­ju sa 30 od­sto, po­re­zi na do­ho­dak i ka­pi­tal­nu do­bit sa 24 od­sto, pri­ho­di od pro­da­je do­ba­ra i uslu­ga 14, a 10 od­sto je po­rez na imo­vi­nu. Sop­stve­ni pri­ho­di ko­ri­sni­ka iz­no­se 9 od­sto a osta­le stav­ke uče­stvu­ju sa dva do tri pro­cen­ta u ukup­nom pri­ho­du bu­dže­ta. Ras­ho­di za za­po­sle­ne u lo­kal­noj upra­vi bi­li su 126 mi­li­o­na od ja­nu­ra do ju­na ove go­di­ne a za osnov­na sred­stva za rad po­tro­še­no je 130 mi­li­o­na, za ko­ri­šće­nje uslu­ga i ro­ba 141 mi­li­on, za sub­ven­ci­je 45 mi­li­o­na, do­ta­ci­je i tran­sfe­ri 50 mi­li­o­na di­na­ra. Za so­ci­jal­nu za­šti­tu usme­re­no je 14,6 mi­li­o­na di­na­ra… Oče­ki­va­nja su da će se bu­džet u po­sled­njem kvar­ta­lu br­že pu­ni­ti.
Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća su usvo­ji­li Spo­ra­zum o osni­va­nju so­cio-eko­nom­skog sa­ve­ta od šest čla­no­va u ko­ji će po dva čla­na ko­op­ti­ra­ti lo­kal­na upra­va, Uni­ja po­slo­da­va­ca i Sa­vez sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je u In­đi­ji. Utvr­đe­ni su pla­no­vi de­talj­ne re­gu­la­ci­je za tu­ri­stič­ki kom­pleks u vi­kend na­se­lju Čor­ta­nov­ci gde je u pla­nu iz­grad­nja kom­plek­sa et­no re­sto­ra­na i Plan ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je Sta­rog Slan­ka­me­na.
Jed­no­gla­sno su utvr­đe­ne iz­me­ne i do­pu­ne Od­lu­ke o tak­si pre­vo­zu kao i iz­me­ne sta­tu­ta Bi­bli­o­te­ke i Pred­škol­ske usta­no­ve ‘’Bo­ško Bu­ha’’. Usvo­jen je iz­ve­štaj o ra­du za pro­te­klu i plan ra­da za ovu škol­sku go­di­nu ‘’Bo­ška Bu­he’’ i po­kre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va da Ko­me­sa­ri­jat za iz­be­gli­ce vra­ti par­ce­lu ne­ka­da pla­ni­ra­nu za iz­grad­nju iz­be­glič­kog na­se­lja u No­vim Kar­lov­ci­ma ovoj me­snoj za­jed­ni­ci. O sve­mu ovo­me ko­nač­nu reč da­će od­bor­ni­ci na pred­sto­je­će­oj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne.

Kategorije Inđija