Di­rek­tor  Alek­san­dar Spa­le­vić

Naj­ve­ći po­sao u na­red­noj go­di­ni – “Rum­ska pe­tlja“

Di­rek­tor Alek­san­dar Spa­le­vić

U skla­du sa po­slov­nom po­li­ti­kom ovog pred­u­ze­ća, i ove go­di­ne se u JP “Gas-Ru­ma“ na­sta­vi­lo sa ši­re­njem ga­sne mre­že: ka­pi­tal­ni po­sao za kraj ove, i sle­de­ću go­di­nu sva­ka­ko će bi­ti ga­si­fi­ka­ci­ja in­du­strij­ske zo­ne “Rum­ska pe­tlja“.
Ka­da je reč o “Rum­skoj pe­tlji“, u to­ku je po­stu­pak pri­ku­plja­nja po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je, iz­vo­đe­nje ra­do­va za­po­če­će na­red­ne go­di­ne. Ove je­se­ni ra­di se na pro­du­že­nju ga­sne mre­že u Gra­bov­ci­ma u du­ži­ni od 120 me­ta­ra, za­vr­še­ni su ra­do­vi na di­stri­bu­tiv­noj i raz­vod­noj ga­snoj mre­ži u is­toč­noj rad­noj zo­ni Ru­me, u du­ži­ni od 100 me­ta­ra, u to­ku su ra­do­vi na ga­si­fi­ka­ci­ji no­vog de­či­jeg vr­ti­ća u Uli­ci “Alek­se Šan­ti­ća“, kao i zdrav­stve­ne sta­ni­ce u Pla­ti­če­vu. Po­sled­nja dva po­sla bi­će za­vr­še­na do po­čet­ka grej­ne se­zo­ne.
-U pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne pro­da­li smo vi­še od de­set mi­li­o­na kub­nih me­ta­ra ga­sa – to je 85 pro­ce­na­ta  od pla­na pro­da­je za ovaj pe­ri­od. Ka­da je reč o te­ku­ćim po­slo­vi­ma, ga­snu mre­žu na ce­lom pod­ruč­ju pro­du­ži­li smo za 235 me­ta­ra, iz­gra­di­li smo 33 no­va ga­sna pri­ključ­ka, pri­klju­či­li smo na mre­žu 14 no­vih po­tro­ša­ča, ugo­vo­ri­li 28 no­vih ga­snih in­sta­la­ci­ja. Na­rav­no, od­ra­đe­no je niz po­slo­va u smi­slu po­bolj­ša­nja uslo­va u teh­nič­ko-teh­no­lo­škom smi­slu-ka­že di­rek­tor JP “Gas-Ru­ma“ Alek­san­dar Spa­le­vić.
Ste­pen na­pla­te za utro­še­ni gas je 85 pro­ce­na­ta. Da li zbog sve vi­ših ce­na ovog ener­gen­ta, sve ta­njih nov­ča­ni­ka ili ne­bri­ge po­tro­ša­ča, naj­ve­ro­vat­ni­je su u pi­ta­nju sva tri fak­to­ra, tek, po­kre­nu­to je 42 pre­kr­šaj­na po­stup­ka pro­tiv ne­re­dov­nih pla­ti­ša, evi­dent­na su 32 iz­vr­šna po­stup­ka zbog ne­iz­mi­re­nja du­ga, a od po­čet­ka ga­si­fi­ka­ci­je u rum­skoj op­šti­ni pa do da­nas, zbog ne­pla­ća­nja, sa ga­sne mre­že je is­klju­če­no 208 po­tro­ša­ča.
U “Ga­su“ je sve sprem­no za po­če­tak grej­ne se­zo­ne. Broj za­po­sle­nih, tre­nut­no ih je 40, ne me­nja se već ne­ko­li­ko go­di­na, ov­de oči­gled­no ne­ma zna­ka jed­na­ko­sti iz­me­đu rad­nih i par­tij­skih knji­ži­ca. A o to­me ka­ko će na po­slo­va­nje, od­no­sno pro­da­ju ga­sa, uti­ca­ti na­ja­vlje­no po­sku­plje­nje ga­sa, u pred­u­ze­ću za sa­da ne že­le da da­ju prog­no­ze.

Kategorije Ruma