Milena Polimac

Do kra­ja go­di­ne re­ba­lans bu­dže­ta

Milena Polimac

Skup­štin­sko za­se­da­nje u Ru­mi, odr­ža­no 30. sep­tem­bra, po­no­vo se pre­tvo­ri­lo u ma­ra­ton­sku sed­ni­cu ko­ja je tra­ja­la oko osam sa­ti: ma­da se oče­ki­va­lo da će naj­ve­ću pa­žnju od­bor­ni­ka pri­vu­ći bu­džet u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne, bur­na ras­pra­va raz­vi­la se i oko iz­bo­ra no­vog pred­sed­ni­ka ovog te­la, ce­ne vo­de, ali i ure­đe­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta.
Ka­ko je do­sa­da­šnji pred­sed­nik SO Ne­nad Bo­ro­vić još 16. sep­tem­bra pod­neo ostav­ku, zbog od­lu­ke Ustav­nog su­da Sr­bi­je ko­ja se od­no­si na za­bra­nu du­pli­ra­nja funk­ci­ja, usle­dio je iz­bor no­vog pred­sed­ni­ka. Na­kon vi­še­ča­sov­ne ras­pra­ve, u ko­joj su uglav­nom uče­stvo­va­li od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je (SRS), o to­me da je sed­ni­ca ne­le­gal­na jer je ni­je mo­gao sa­zva­ti biv­ši pred­sed­nik SO, za no­vog pred­sed­ni­ka iza­bra­na je Mi­le­na Po­li­mac, vi­ši ra­di­o­lo­ški teh­ni­čar, iz re­do­va DS.
Jed­na od od­lu­ka od­no­si­la se na pro­gla­še­nje „Ba­re Tr­sko­va­če“ kod Pla­ti­če­va za za­šti­će­no sta­ni­šte, o če­mu je is­crp­no iz­la­ga­nje pri­pre­mi­la Bi­lja­na Pan­ko­vić, di­rek­tor Po­kra­jin­skog za­vo­da za za­šti­tu pri­ro­de – ovo sta­ni­šte svr­sta­no je u ka­te­go­ri­ju re­zer­va­ta kao što su „Za­sa­vi­ca“ i Obet­ska ba­ra.
O iz­vr­še­nju bu­dže­ta u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne, sa pro­gra­mom me­ra za fi­nan­sij­sku kon­so­li­da­ci­ju, naj­pre je go­vo­rio pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić. Uz in­for­ma­ci­ju da su pri­ho­di ostva­re­ni u iz­no­su od 476,3 mi­li­o­na di­na­ra, ili sa 28,61 od­sto od pla­na, a da ras­ho­di iz­no­se 483,3 mi­li­o­na, ili 29,03 pro­cen­ta od pla­ni­ra­nih, pred­sed­nik Vu­ko­vić je na­gla­sio:
-Pla­ni­ra­ni pri­hod od pro­da­je gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, u iz­no­su od 400 mi­li­o­na di­na­ra,ni­je se is­pu­nio, pri­liv u bu­džet je uma­njen, a to je go­to­vo uvek ka­rak­te­ri­stič­no u pr­vom de­lu go­di­ne. Ka­da je reč o ras­ho­di­ma, svi bu­džet­ski ko­ri­sni­ci su is­po­što­va­ni sa oko 50 od­sto pla­ni­ra­nih iz­no­sa, ma­nje je iz­vr­še­nje kod in­ve­sti­ci­ja. Uglav­nom, bu­džet ni­je pre­za­du­žen, ni­smo ušli u kre­dit­no za­du­že­nje, ovih 400 mi­li­o­na di­na­ra ko­ji ne­do­sta­ju raz­re­ši­će se re­ba­lan­som bu­dže­ta ko­ji će ve­ro­vat­no usle­di­ti do kra­ja ove go­di­ne.
O bu­dže­tu je go­vo­rio i Ne­nad Bo­ro­vić:
-Pro­cen­tu­al­no gle­da­no, ni­smo ostva­ri­li plan, bu­džet je ne­re­al­no pla­ni­ran, pre­ce­ni­li smo pri­hod­nu stra­nu. Fi­skal­ni de­fi­cit u ovom mo­men­tu je vi­sok, oko 27 mi­li­o­na di­na­ra, pri­bli­ža­va­mo se mak­si­mi­mu de­fi­ci­ta za ce­lu go­di­nu od 40 mi­li­o­na di­na­ra. Tre­ba pri­hva­ti­ti pred­lo­že­ne me­re kon­so­li­da­ci­je bu­dže­ta i re­ba­lans ura­di­ti vr­lo br­zo.
Uz opa­sku od­bor­ni­ka opo­zi­ci­je da je ovo lo­ša pro­jek­ci­ja bu­dže­ta, da ima po­ja­va neo­prav­da­nog po­ve­ća­nja za­ra­da, kao i bro­ja za­po­sle­nih u Op­štin­skoj upra­vi, in­for­ma­ci­ja o bu­dže­tu usvo­je­na je sa 22 gla­sa od­bor­nič­ke ve­ći­ne.
Ne­go­do­va­nje od­bor­ni­ka opo­zi­ci­je, iz re­do­va SRS, LSV i LDP, iza­zvao je zah­tev JP „Vo­do­vod“ za po­ve­ća­njem ce­na uslu­ga. Di­rek­tor ovog pred­u­ze­ća Jo­van Jer­kić iz­neo je po­da­tak da „Vo­do­vod“ ima gu­bi­tak od 23 mi­li­o­na di­na­ra, kao i pred­log da se sa­mo vi­šim ce­na­ma vo­de mo­že obez­be­di­ti re­dov­no vo­do­snab­de­va­nje. Od­bor­ni­ci Želj­ko Do­šen i Zo­ran Rac­ko­vić upor­no su tvr­di­li da su naj­ve­ći pro­ble­mi „Vo­do­vo­da“ pre­ve­li­ki broj za­po­sle­nih (137) i lo­ša mre­ža, od­no­sno ve­li­ki gu­bi­ci vo­de. Po­sle du­že ras­pra­ve, za po­ve­ća­nje ce­na vo­de od 10,5 pro­ce­na­ta gla­sa­lo je 20 od­bor­ni­ka, pro­tiv je bi­lo šest. Ce­na vo­de za fi­zič­ka li­ca ubu­du­će će bi­ti 39,49, a za pri­vre­du 82,46 di­na­ra, bez PDV.

Kategorije Ruma