Poseta "Agropapuku"

No­va rad­na me­sta u „Agro­pa­pu­ku“

Poseta "Agropapuku"

Kukujevci – Vla­da AP Voj­vo­di­ne je po­mo­gla kla­ni­ci „Agro­pa­puk“ iz Ku­ku­je­va­ca odo­briv­ši im sred­stva u iz­no­su od 2,6 mi­li­o­na di­na­ra za za­po­šlja­va­nje dva­de­set no­vih rad­ni­ka. Tim po­vo­dom pred­sed­nik Vla­de AP Voj­vo­di­ne dr Bo­jan Paj­tić, po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ob­i­šli su pro­te­kle sed­mi­ce fa­bri­ku za pre­ra­du i pro­iz­vod­nju me­sa „Agro­pa­puk“ d.o.o. ka­ko bi se upo­zna­li sa nje­nim ra­dom.

Pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de je is­ta­kao da je pro­gram po­dr­ške sa­mo­za­po­šlja­va­nju i po­dr­ške otva­ra­nju no­vih rad­nih me­sta uz po­moć sub­ven­ci­ja dao iz­u­zet­ne re­zul­ta­te – Od 2007. go­di­ne do da­nas u voj­vo­đan­sku eko­no­mi­ju ulo­že­no je vi­še od 3,8 mi­li­jar­di di­na­ra, a na no­vim rad­nim me­sti­ma ra­di vi­še od 23 hi­lja­de lju­di. Sa­mo to­kom po­sled­nja tri me­se­ca u op­šti­ni Šid na ova­kav na­čin, uz po­dr­šku Vla­de Voj­vo­di­ne za­po­sle­no je 72 lju­di, uz ulo­že­nih de­set mi­li­o­na di­na­ra. Za dva­de­set rad­nih me­sta u „Agro­pa­pu­ku“ obez­be­di­li smo 2,6 mi­li­o­na di­na­ra, a po­seb­no mi je dra­go to što ova­kvo ula­ga­nje, ka­da se o fir­ma­ma u obla­sti pro­iz­vod­nje hra­ne i po­ljo­pri­vre­de ra­di, ne zna­či di­rekt­nu ko­rist je­di­no za no­vo­za­po­sle­ne rad­ni­ke već i za či­tav niz ko­o­pe­ra­na­ta i de­lat­no­sti ko­je se na­sla­nja­ju na pro­iz­vod­nju i pre­ra­du me­sa. Ve­li­ko je za­do­volj­stvo vi­de­ti uspe­šna pred­u­ze­ća, ko­ja su okre­nu­ta ra­stu i no­vim ula­ga­nji­ma, u ko­ji­ma pro­gram po­dr­ške za­po­šlja­va­nju po­ka­zu­je svu svo­ju vred­nost – re­kao je pred­sed­nik Paj­tić.

Pre­ma na­vo­di­ma pred­sed­ni­ce Op­šti­ne Na­ta­še Cvjet­ko­vić za­jed­nič­kim sna­ga­ma mo­že se ostva­ri­ti pu­no to­ga i uči­ni­ti da se ova sre­di­na raz­vi­ja jed­na­ko kao i či­tav re­gi­on. -Po­kra­jin­ske vla­sti i mi smo  do­bri part­ne­ri u za­jed­nič­kom po­slu, a to je pre sve­ga ja­ča­nje pri­vred­nog sek­to­ra i sma­nje­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih – re­kla je Cvjet­ko­vić i do­da­la:

– Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va se, osim bri­ge i bor­be za no­ve in­ve­sti­to­re, bri­ne i o do­ma­ćim pro­iz­vo­đa­či­ma, te o pro­ši­re­nju i una­pre­đe­nju  nji­ho­ve pro­iz­vod­nje, što pod­ra­zu­me­va i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta i upo­šlja­va­nje no­ve mla­de rad­ne  sna­ge.

Di­rek­tor i vla­snik „Agro­pa­pu­ka“ Bra­ti­slav Bo­ga­tić re­kao je da se u ovoj kla­ni­ci sa sto­ti­nak za­po­sle­nih go­di­šnje pre­ra­di 50 hi­lja­da to­vlje­ni­ka i 4.500 ju­na­di.

- Osim dva­de­se­to­ro za­po­sle­nih ko­ji su pri­mlje­ni za­hva­lju­ju­ći pro­gra­mu po­dr­ške po­kra­jin­ske Vla­de, to­kom ove i na­red­ne go­di­ne oče­ku­je­mo otva­ra­nje još rad­nih me­sta, jer nam uspe­šno po­slo­va­nje to omo­gu­ća­va, a pla­ni­ra­no po­slov­no ši­re­nje to i zah­te­va. Dra­go mi je da je po­kra­jin­ska Vla­da pri­me­ti­la naš trud i na­še uspe­he, i na ovaj na­čin po­mo­gla da bo­lje po­slu­je­mo, a da lju­di do­bi­ju po­sao – re­kao je vla­snik „Agro­pa­pu­ka“.

S. Mi­haj­lo­vić

Kategorije Ekonomija