rotkvice

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že od dva da­na osta­le sve­že i hr­ska­ve, sa­ve­tu­je­mo vam da ih za­jed­no sa ko­re­njem sta­vi­te u po­su­du sa vo­dom i ta­ko dr­ži­te u fri­ži­de­ru.

Ka­da se na­re­žu i ne­ko­li­ko sa­ti od­le­že u hlad­noj vo­di, rot­kvi­ce se mo­gu pre­tvo­ri­ti u pre­kra­sne de­ko­ra­tiv­ne do­dat­ke je­li­ma. Pre­po­lo­vlje­ne i iz­du­blje­ne mo­gu bi­ti iz­vr­sno hlad­no pred­je­lo uko­li­ko ih na­pu­ni­te na­de­vom od me­ka­nog si­ra.

Bi­lo za­či­nje­ne u sa­la­ti ili sve­že kao do­da­tak na hleb na­ma­zan mar­ga­ri­nom – rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be. Pri­li­kom ku­po­vi­ne, mo­ra­ju ima­ti sve­že ze­le­no li­šće s ko­ren­či­ći­ma na kra­je­vi­ma. Obra­ti­te pa­žnju i na ve­li­či­nu, jer ve­će rot­ki­ce mo­gu bi­ti sta­re, vlak­na­ste i šu­plje. Da bi­ste ih pro­ve­ri­li, la­ga­no ih pri­ti­snu­te. Ako su čvr­ste, to je si­gu­ran znak da su tek ubra­ne, a ako su me­ke ve­li­ka je ve­ro­vat­no­ća da su šu­plji­ka­ve i gor­ke.

Rot­kvi­ca­ma od­re­ži­te ze­le­no li­šće jer uko­li­ko ga osta­vi­te, ono će pro­u­zro­ko­va­ti stva­ra­nje vla­ge ko­ja uni­šta­va hran­lji­ve sa­stoj­ke. Ču­vaj­te ih u pla­stič­noj vre­ći­ci u fri­ži­de­ru naj­vi­še 5 do 7 da­na.

Rot­kvi­ca pod­sti­če lu­če­nje pro­bav­nih so­ko­va i rad cre­va, pa se pre­po­ru­ču­je oso­ba­ma ko­je pa­te od za­tvo­ra.

Svež sok do­bi­jen od rot­kvi­ce sta­ri je na­rod­ni lek, a po­ma­že kod iz­lu­či­va­nja žu­či i ve­o­ma je do­bar za le­če­nje upa­le žuč­ne ke­se. Po­volj­no de­lu­je na iz­lu­či­va­nje slu­zi iz di­saj­nih or­ga­na, te se pre­po­ru­ču­je kod bron­hi­ti­sa, pre­hla­de, gri­pe, di­saj­nih in­fek­ci­ja i ka­šlja.

Kategorije Zabava