Na prijemu kod predsednika Jovića

Pri­jem za po­bed­ni­ke

Na prijemu kod predsednika Jovića

Stara Pazova – Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va pri­re­dio je pri­jem za uče­ni­ke ŠO­SO “An­ton ska­la” ko­ji su uče­stvo­va­li na dr­žav­nom pr­ven­stvu uče­ni­ka spe­ci­jal­nih ško­la u atle­ti­ci i sto­nom te­ni­su ko­je je odr­ža­no u dru­goj po­lo­vi­ni ma­ja u Ba­ji­noj Ba­šti. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je de­set uče­ni­ka : Ome­ro­vić Želj­ko, Čon­kić Ste­fan, Čon­kić Zo­ran, Ome­ro­vić Zo­ra, Pa­vlo­vić Lji­lja­na, Stam­bo­lić Mi­li­ca, Pop Sa­nja, Orelj Mi­ro­sla­va, Di­mić De­ja­na i Je­li­sa­vac Mir­ja­na. U sto­nom te­ni­su za osnov­ne ško­le, de­voj­či­ce su za­u­ze­le pr­vo me­sto, a de­ča­ci dru­go, dok je u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji Lji­lja­na Pa­vlo­vić osvo­ji­la pr­vo me­sto, a  Mi­li­ca Stam­bo­lić i Zo­ran Čon­kić, dru­go. Takođe, u ovoj di­sci­pli­ni za sred­nje ško­le i de­ča­ci i de­voj­či­ce, ekip­no su za­u­ze­li pr­vo me­sto. U po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji Zo­ra Ome­ro­vić bi­la je pr­va bez iz­gu­blje­nog se­ta a dru­go me­sto su za­u­ze­li Mir­ja­na Je­li­sa­vac, (dnev­ni bo­ra­vak “Is­ko­rak”) i Želj­ko Ome­ro­vić. U atle­ti­ci u ka­te­go­ri­ji osnov­nih ško­la de­voj­či­ce su ekip­no za­u­ze­le dru­go me­sto. Mi­li­ca Stam­bo­i­lić u sko­ku u dalj za­u­ze­la je u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji dru­go me­sto, kao i u tr­ča­nju na 60 me­ta­ra.Pa­vlo­vić Lji­lja­na je u sko­ku u dalj i ba­ca­nju ku­gle po­je­di­nač­no za­u­ze­la dru­go mesto, dok je dru­go me­sto u ba­ca­nju ku­gle u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji za­u­ze­la i Zo­ra Ome­ro­vić. Ta­ko je sta­ro­pa­zo­vač­ka ŠO­SO “An­ton Ska­la” u ge­ne­ral­nom pla­sma­nu za sred­nje ško­le osvo­ji­la pr­vo me­sto, a u ge­ne­ral­nom pla­sma­nu osnov­nih ško­la, dru­go. Ova­ko do­bar uspeh uče­ni­ci su osta­ri­li  pod vod­stvom na­sta­ni­ka Mi­re­le Vje­šti­ce i Ra­do­mi­ra Mi­ti­ća. Za­do­vo­ljan us­pe­si­ma po­stig­nu­tim na re­pu­blič­kom ni­vou, pred­sed­nik op­šti­ne je po­hva­lio uče­ni­ke ove ško­le. Po­red skrom­nih po­klo­na ko­je im je na pri­je­mu uru­čio, pred­sed­nik Go­ran Jo­vić je re­kao da će im op­šti­na po­klo­ni­ti no­vi sto za sto­ni te­nis i po­pra­vi­ti par­ket u sa­li u ko­joj tre­ni­ra­ju. Što se ti­če, atle­ti­ke, na­gla­sio je da će im se omo­gu­ći­ti tre­ni­ra­nje na sta­di­o­nu FK “Je­din­stvo”, kao i na tar­tan sta­za­ma u Ku­ći fud­ba­la. – “An­ton Ska­la” već go­di­na­ma po­sti­že sjaj­ne re­zul­ta­te ka­ko u obla­sti­ma obra­zo­va­nja, ta­ko na sport­skim po­lji­ma. Oni su osve­tla­li obraz op­šti­ni, gde god su išli -, re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i pred­lo­žio da idu­će go­di­ne uče­stvu­ju i na po­kra­jin­skom pr­ven­stvu ovih ško­la u atle­ti­ci i sto­nom te­ni­su. Po­dr­ška lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, si­gur­no ne­će iz­o­sta­ti.

 

Kategorije Hronika Stara Pazova