Detalj sa prezentacije

Pred­sta­vlje­na Ku­ća vi­na „Živ­ko­vić“

Detalj sa prezentacije

Sremska MitrovicaKo­li­ko mo­žeš da vo­liš…Ko­li­ko da­le­ko si spre­man da ideš…Ko­li­ko do­bro umeš da ži­viš…To­li­ko stra­sti imaš. Si­paj, nek ži­vot te­če, slo­gan je Ku­će vi­na „Živ­ko­vić“ iz In­đi­je, či­ja vi­na su ne­dav­no pro­mo­vi­sa­na u Car­skoj pa­la­ti, u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja po­što­va­la­ca vi­na „Mar­cus Aure­li­us Pro­bus“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.  Reč je o auten­tič­noj li­ni­ji do­ma­ćih vi­na iz sop­stve­nih vi­no­gra­da ko­ji se na­la­ze u Kr­če­di­nu. Pro­mo­vi­sa­na su vi­na: Ca­ber­net Sa­u­vig­non, Mer­lot, Syrah, Sa­u­vig­non Blanc, Char­don­nay i top-pro­iz­vod Ku­će – vi­no „Strast“,  ku­pa­ži­ra­no cr­ve­no vi­no sa no­tom du­va­na, čo­ko­la­de i ka­fe.

– Još od svog osni­va­nja 2006. go­di­ne, po­sve­će­ni smo kva­li­te­tu. Iza­bra­li smo naj­bo­lju ze­mlju, naj­bo­lje sad­ni­ce, naj­bo­lju me­ha­ni­za­ci­ju, naj­bo­lju opre­mu i što je naj­va­žni­je, naj­bo­lje struč­ne sa­rad­ni­ke u že­lji da kre­i­ra­mo srp­sko vi­no naj­vi­šeg kva­li­te­ta. Ima­mo 42 hek­ta­ra vi­no­gra­da, na ko­ji­ma je za­sa­đe­no ukup­no 165 hi­lja­da sad­ni­ca, od­no­sno pet sor­ti gro­žđa. Na­ša mi­si­ja je da kroz na­ša vi­na, u ze­mlji i sve­tu, po­ka­že­mo sun­ča­nu stra­nu Sr­bi­je – re­kao je pri­li­kom pro­mo­ci­je u Car­skoj pa­la­ti Sa­ša Pe­tro­vić, me­na­džer Ku­će vi­na „Živ­ko­vić“.

Ina­če, ova Vi­na­ri­ja, pot­pu­no auto­nom­na u pro­ce­su pro­iz­vod­nje, po­se­du­je naj­sa­vre­me­ni­ju opre­mu za pre­ra­du gro­žđa i spe­ci­ja­li­zo­va­nu me­ha­ni­za­ci­ju. Na­men­ski iz­gra­đe­ni objek­ti, ukup­ne po­vr­ši­ne pre­ko 2.000 kva­dra­ta, pru­ža­će sve uslo­ve da bo­gat­svo pod­ne­blja i kva­li­tet svih sor­ti, bu­du pre­to­če­ni i utka­ni u sva­ku od 300 hi­lja­da bo­ca go­di­šnje, ko­li­ko se pro­iz­ve­de u Ku­ći vi­na „Živ­ko­vić“.

S. Mi­haj­lo­vić

Kategorije Poljoprivreda