Vertikalni aranžman

Aran­ži­ra­nje cve­ća

Vertikalni aranžman

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke aran­žma­ne bi­raj­te dve ili tri bo­je cve­ća, uklju­ču­ju­ći i ze­le­ni­lo. Cve­će ko­je ko­ri­sti­te mo­ra ima­ti čvr­stu sta­blji­ku. Ver­ti­kal­ni aran­žma­ni se po­sta­vlja­ju na po­li­ca­ma ko­je se na­la­ze uz zi­do­ve pro­sto­ri­je ko­ju de­ko­ri­še­te, ni­ka­ko u sre­di­ni. Po­želj­no je da zid po­red ko­ga će­te sta­vi­ti aran­žman ni­je pre­tr­pan dru­gom de­ko­ra­ci­jom kao što su, na pri­mer, sli­ke.

 

Kategorije Zabava