|

Po­sao za 150 rad­ni­ka

Podizači stakla

Sremka Mitrovica – Ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­ja „La­mes“, ko­o­pe­rant „Fi­ja­ta“, pr­vog ju­na u za­ku­plje­nim po­go­ni­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­či­nje pro­iz­vod­nju auto­mat­skih po­di­za­ča sta­ka­la na auto­mo­bi­li­ma uz za­po­šlja­va­nje 150 rad­ni­ka. U isto vre­me, „Lames“ će na šest hek­ta­ra u Rad­noj zo­ni  „Se­ver“ kraj auto­pu­ta Be­o­grad – Za­greb u bli­zi­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce za­po­če­ti iz­grad­nju sop­stve­nih pro­iz­vod­nih po­go­na, a ovu grin­fild in­ve­sti­ci­ju će svo­jim pod­sti­ca­ji­ma po­mo­ći lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i Agen­ci­ja za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za SI­E­PA.

- Od pri­vat­nog in­ve­sti­to­ra, „La­mes gru­pa“ je na dve go­di­ne za­ku­pi­la pro­iz­vod­ni po­gon u bli­zi­ni Rad­ne zo­ne „Je­ze­ro“, po­vr­ši­ne 3.500 kva­drat­nih me­ta­ra.  Pro­ce­nje­na vred­nost in­ve­sti­ci­je je ve­ća od če­ti­ri mi­li­o­na evra s tim što će ova kom­pa­ni­ja isto­vre­me­no u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­če­ti grin­fild in­ve­sti­ci­ju na po­vr­ši­ni od šest hek­ta­ra. Oni će po­če­ti s ra­dom već od pr­vog ju­na i pla­ni­ra­ju da za­po­sle oko 150 rad­ni­ka to­kom 2011. go­di­ne, a pre­vas­hod­no je reč o žen­skoj rad­noj sna­zi. Uku­pan broj lju­di ko­ji pla­ni­ra­ju da za­po­sle je 280 – ka­že gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Za raz­li­ku od dru­gih sre­di­na, Mi­tro­vi­ca je ima­la baš ono što je zah­te­vao ita­li­jan­ski in­ve­sti­tor: vi­so­ko­kva­li­te­tan po­gon u ko­ji mo­gu da se use­le do pr­vog ju­na i opre­mlje­nu rad­nu zo­nu. Pro­iz­vod­ni po­gon iz­naj­mi­li su od pri­vat­nog in­ve­sti­to­ra, a za mi­tro­vač­ku rad­nu zo­nu kraj auto­pu­ta zah­tev­ni ita­li­jan­ski in­ve­sti­to­ri od­lu­či­li su se po­sle obi­la­ska 16 po­ten­ci­jal­nih lo­ka­ci­ja ši­rom Sr­bi­je. Rad­na zo­na „Se­ver“ je ko­mu­nal­no pop­tu­no opre­mlje­na i ima pu­te­ve, gas, stru­ju, vo­du i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nu in­fra­struk­tu­ru.

Po re­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Ne­di­mo­vi­ća, sa­da pre­o­sta­je da se sa Kom­pa­ni­jom „La­mes“ pre­ci­zi­ra­ju de­ta­lji oko ku­po­vi­ne ze­mlji­šta za zna­čaj­nu grin­fild in­ve­sti­ci­ju.

- Raz­go­va­rao sam i sa pred­stav­ni­ci­ma Agen­ci­je za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za i ne­ma ni­ka­kve sum­nje da će ovu in­ve­sti­ci­ju  po­dr­ža­ti i SI­E­PA. Si­gu­ran sam da smo na do­brom pu­tu da re­a­li­zu­je­mo ono što smo obe­ća­li, a to su no­va rad­na me­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. In­ve­sti­tor će ko­ri­sti­ti pod­sti­ca­je ko­je da­je SI­E­PA, grad će da­ti svo­je pod­sti­ca­je ve­za­ne za otva­ra­nje vi­še od sto­ti­nu no­vih rad­nih me­sta i ta­ko je sklo­pljen mo­za­ik uti­ca­ja dr­ža­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u ko­rist no­vog za­po­šlja­va­nja, gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce i ce­le Voj­vo­di­ne. Na­ma je va­žno da smo se uklju­či­li u pro­je­kat do­la­ska „Fi­ja­ta“ u Sr­bi­ju, a ja se na­dam da ovo ne­će bi­ti je­di­ni po­sao – na­vo­di Ne­di­mo­vić i is­ti­če da se raz­go­va­ra sa još ne­kim part­ne­ri­ma „La­mes gru­pe“ ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni da do­đu u Mi­tro­vi­cu čim su sa­zna­li da „La­mes“ ov­de kre­će s pro­iz­vod­njom.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Be Sociable, Share!
Objavljeno na 17.05.2011.. Popunjeno pod Ekonomija. Možete pratiti odgovore na ovaj članak kroz RSS 2.0. Možete ostaviti odgovor ili prateći link na ovaj članak

8 Komentara za “Po­sao za 150 rad­ni­ka”

 1. A gde se moze prijaviti za posao?!

 2. nada karalic

  gde treba da se prijavi za posao?

 3. robert kenic

  radim kao automehanicar autolimar 15 godina iskustva u toj oblasti i mene zanima gde ce da se prijavljuje za ovaj posao i dali treba neka strucna sprema ?

 4. Podnela sam zahtev,pocetkom avgista pa se pitam kakve su sanse da me pozovete?Inace imam IV stepen srucne spreme,a posao mi je neophodan…….hvala unapred.

 5. imam 24 godine,iz Sremska Mitrovice sam,trenutno ne radim nigde,zivim u privatnom stanu i potreban mi je posao,voleo bi da mi izadjete u susret.hvala vam unapred.

 6. Milka Stanisic

  Imam 28 godina i zivim u Sremskoj Mitrovici.Trenutno ne radim nigde i posao mi je potreban. Imam radnog iskustva na skapanju delova jer sam radila 8 meseci u euro cajtu u montazi. Unapred zahvalna hvala

 7. ja sam elektro tehnicar kako mogu da se prijavim za ovaj posao?

Ostavite odgovor

 
bigcat design studio