Podizači stakla

Po­sao za 150 rad­ni­ka

Podizači stakla

Sremka Mitrovica – Ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­ja „La­mes“, ko­o­pe­rant „Fi­ja­ta“, pr­vog ju­na u za­ku­plje­nim po­go­ni­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­či­nje pro­iz­vod­nju auto­mat­skih po­di­za­ča sta­ka­la na auto­mo­bi­li­ma uz za­po­šlja­va­nje 150 rad­ni­ka. U isto vre­me, „Lames“ će na šest hek­ta­ra u Rad­noj zo­ni  „Se­ver“ kraj auto­pu­ta Be­o­grad – Za­greb u bli­zi­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce za­po­če­ti iz­grad­nju sop­stve­nih pro­iz­vod­nih po­go­na, a ovu grin­fild in­ve­sti­ci­ju će svo­jim pod­sti­ca­ji­ma po­mo­ći lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i Agen­ci­ja za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za SI­E­PA.

– Od pri­vat­nog in­ve­sti­to­ra, „La­mes gru­pa“ je na dve go­di­ne za­ku­pi­la pro­iz­vod­ni po­gon u bli­zi­ni Rad­ne zo­ne „Je­ze­ro“, po­vr­ši­ne 3.500 kva­drat­nih me­ta­ra.  Pro­ce­nje­na vred­nost in­ve­sti­ci­je je ve­ća od če­ti­ri mi­li­o­na evra s tim što će ova kom­pa­ni­ja isto­vre­me­no u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­če­ti grin­fild in­ve­sti­ci­ju na po­vr­ši­ni od šest hek­ta­ra. Oni će po­če­ti s ra­dom već od pr­vog ju­na i pla­ni­ra­ju da za­po­sle oko 150 rad­ni­ka to­kom 2011. go­di­ne, a pre­vas­hod­no je reč o žen­skoj rad­noj sna­zi. Uku­pan broj lju­di ko­ji pla­ni­ra­ju da za­po­sle je 280 – ka­že gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Za raz­li­ku od dru­gih sre­di­na, Mi­tro­vi­ca je ima­la baš ono što je zah­te­vao ita­li­jan­ski in­ve­sti­tor: vi­so­ko­kva­li­te­tan po­gon u ko­ji mo­gu da se use­le do pr­vog ju­na i opre­mlje­nu rad­nu zo­nu. Pro­iz­vod­ni po­gon iz­naj­mi­li su od pri­vat­nog in­ve­sti­to­ra, a za mi­tro­vač­ku rad­nu zo­nu kraj auto­pu­ta zah­tev­ni ita­li­jan­ski in­ve­sti­to­ri od­lu­či­li su se po­sle obi­la­ska 16 po­ten­ci­jal­nih lo­ka­ci­ja ši­rom Sr­bi­je. Rad­na zo­na „Se­ver“ je ko­mu­nal­no pop­tu­no opre­mlje­na i ima pu­te­ve, gas, stru­ju, vo­du i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nu in­fra­struk­tu­ru.

Po re­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Ne­di­mo­vi­ća, sa­da pre­o­sta­je da se sa Kom­pa­ni­jom „La­mes“ pre­ci­zi­ra­ju de­ta­lji oko ku­po­vi­ne ze­mlji­šta za zna­čaj­nu grin­fild in­ve­sti­ci­ju.

– Raz­go­va­rao sam i sa pred­stav­ni­ci­ma Agen­ci­je za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za i ne­ma ni­ka­kve sum­nje da će ovu in­ve­sti­ci­ju  po­dr­ža­ti i SI­E­PA. Si­gu­ran sam da smo na do­brom pu­tu da re­a­li­zu­je­mo ono što smo obe­ća­li, a to su no­va rad­na me­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. In­ve­sti­tor će ko­ri­sti­ti pod­sti­ca­je ko­je da­je SI­E­PA, grad će da­ti svo­je pod­sti­ca­je ve­za­ne za otva­ra­nje vi­še od sto­ti­nu no­vih rad­nih me­sta i ta­ko je sklo­pljen mo­za­ik uti­ca­ja dr­ža­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u ko­rist no­vog za­po­šlja­va­nja, gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce i ce­le Voj­vo­di­ne. Na­ma je va­žno da smo se uklju­či­li u pro­je­kat do­la­ska „Fi­ja­ta“ u Sr­bi­ju, a ja se na­dam da ovo ne­će bi­ti je­di­ni po­sao – na­vo­di Ne­di­mo­vić i is­ti­če da se raz­go­va­ra sa još ne­kim part­ne­ri­ma „La­mes gru­pe“ ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni da do­đu u Mi­tro­vi­cu čim su sa­zna­li da „La­mes“ ov­de kre­će s pro­iz­vod­njom.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Kategorije Ekonomija