Predsednik opštine Goran Jović darivao bebe

Dar za golubinačke trojke

Predsednik opštine Goran Jović darivao bebe

Golubinci – Bor­ka i Mi­o­drag Ma­lić iz Go­lu­bi­na­ca po­red dvo­i­po­go­di­šnjeg si­na Sa­ve že­le­li su da ima­ju još de­ce. I ka­ko Bor­ka ka­že “Bog ih po­gle­dao”, te su 30. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­bi­li tri be­be. Mi­lu, Jo­va­na i Ne­ma­nju.- Be­be ni­su zah­tev­ne. Sve se stig­ne, ma­da mi po­ma­žu i maj­ka i ku­ma. I muž mi mno­go po­ma­že oko njih. Je­di­no što Sa­va tra­ži vi­še pa­žnje – pri­ča maj­ka Bor­ka, ad­mi­ni­stra­tiv­ni rad­nik u go­lu­bi­nač­kom MBSN ko­mer­cu ko­ja je, na­rav­no sa­da na od­su­stvu zbog ne­go­va­nja be­ba. Su­prug Mi­o­drag, ne­ma stal­nog za­po­sle­nja. On ra­di se­zon­ske po­slo­ve, ali ova  sreć­na po­ro­di­ca, za­di­vlju­ju­će, op­ti­mi­stič­ki gle­da na ži­vot i sve oko se­be. Ka­žu da im ni­šta ni­je te­ško. Od kad su 1995. go­di­ne iz­be­gli iz svo­je Sla­vo­ni­je do 2005.go­di­ne ži­ve­li su u Er­de­vi­ku, a on­da su se na­sta­ni­li u Go­lu­bin­ci­ma. Za­vo­le­li su ovo se­lo, traj­no su opre­de­lje­ni da osta­nu sta­nov­ni­ci sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne.

U sre­du, 20. apri­la ovu po­ro­di­cu po­se­tio je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić sa sa­rad­ni­ci­ma i tom pri­li­kom, kao dar za be­be, uru­čio va­u­čer u vred­no­sti od 150.000 di­na­ra. Ni­su iz­o­sta­li ni po­klo­ni s igrač­ka­ma. – Ovo je za­i­sta jed­na sreć­na po­ro­di­ca, jer od de­ce ne­ma ve­ćeg bo­gat­stva, – re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i obe­ćao da će “op­šti­na pra­ti­ti ovu po­ro­di­cu”. Ta­ko­đe, pred­sed­nik op­šti­ne je ka­zao da će se za­lo­ži­ti da otac be­ba do­bi­je stal­no za­po­sle­nje.- Je­su te­ška vre­me­na, ali ovo je je­dan od pri­o­ri­tet­nih slu­ča­je­va – na­gla­sio je pr­vi čo­vek sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, uz po­ru­ku mla­dim lju­di­ma da za­sni­va­ju po­ro­di­ce, bez ob­zi­ra na even­tu­al­ne po­te­ško­će ko­je ih če­ka­ju.

I pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Go­lu­bin­ci Sta­ni­ša Opa­čić je obe­ćao da će Me­sna za­jed­ni­ca na­sto­ja­ti da ovu po­ro­di­cu po­dr­ži u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma. Na kra­ju lju­ba­zni do­ma­ći­ni za­hva­li­li su se go­sti­ma iz op­šti­ne na po­dr­šci, ne za­bo­ra­viv­ši ni sve dru­ge ko­ji su im po­mo­gli, te ni po­kra­jin­ski Fond za de­mo­gra­fi­ju ko­ji je nji­ho­vu no­vo­ro­đen­čad da­ri­vao sa 600 hi­lja­da di­na­ra.

Kategorije Hronika Stara Pazova