Popravljali u Vojvode Stepe

Klupe

Popravljali u Vojvode Stepe

Inđija - U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci “Ko­mu­nal­ca“ su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za pre­dah mno­gim na­šim su­gra­đa­ni­ma. Na na­ma je da ču­va­mo i ovaj vid za­jed­nič­ke imo­vi­ne i even­tu­al­no opo­me­ne­mo ka­ka­vog haj­va­na ko­ji do­đe da na po­gre­šnom me­stu “po­ka­zi­je sna­gu“.

 

Kategorije Hronika Inđija