Predsetveno đubrenje njivama

Ulaganja značajno veća

Predsetveno đubrenje njivama

Sremska Mitrovica – Pro­leć­na se­tva u Sre­mu se za­huk­ta­va, jer po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ri­ste po­volj­ne vre­men­ske uslo­ve za se­tvu ili pred­se­tve­no đu­bre­nje. Iz­ve­šta­ji sa te­re­na go­vo­re da je še­ćer­na re­pa za­se­ja­na na oko 75 od­sto po­vr­ši­na do kra­ja mar­ta, a da je se­tva so­je, sun­co­kre­ta  i mer­kan­til­nog ku­ku­ru­za u to­ku, ču­lo se na za­jed­nič­koj sed­ni­ci   Od­bo­ra udru­že­nja za agrar i Sa­ve­ta Gru­pa­ci­je re­gi­stro­va­nih po­ro­dič­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re, odr­ža­ne 1. apri­la, a  po­sve­će­noj uslo­vi­ma za ostva­re­nje se­tve.

U od­no­su na pro­šlo­go­di­šnju se­tvu po­ve­ća­ne su ce­ne đu­bri­va, di­ze­la i se­men­ske ro­be. Uko­li­ko se po­re­de ce­ne đu­bri­va NPK 15:15:15 ko­je su va­ži­le fe­bru­a­ra 2010.  sa ce­na­ma iz fe­bru­a­ra ove go­di­ne pro­iz­la­zi  po­sku­plje­nje od 29,2 od­sto. Kod “uree” po­ve­ća­nje ce­ne je  41,3 od­sto, kod đu­bri­va AN 54,2 od­sto, dok je di­zel go­ri­vo sa­da sku­plje 19,9 pro­ce­na­ta, iz­neo  po­dat­ke Vla­di­mir Vla­o­vić, se­kre­tar Od­bo­ra udru­že­nja za agrar.

Ni sve ce­ne se­men­ske ro­be, da­ka­ko, ni­su osta­le na pro­šlo­go­di­šnjem ni­vou. Po­re­đe­nja iz­vr­še­na na osno­vu po­da­ta­ka iz In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo, a ko­ja se od­no­se na ku­ku­ruz i so­ju po­ka­zu­ju rast ce­ne od šest do 16 pro­ce­na­ta po to­ni u od­no­su na fe­bru­ar 2010. go­di­ne. Uslo­vi ugo­va­ra­nja pro­iz­vod­nje so­je i sun­co­kre­ta  pro­iz­vo­đa­či­ma se nu­de u vi­du na­tu­ral­ne raz­me­ne.

Da bi pro­iz­veo hek­tar še­ćer­ne re­pe po pro­pi­sa­nim teh­no­lo­škim me­ra­ma pro­iz­vo­đač, po po­da­ci­ma Pri­vred­ne ko­mo­re Voj­vo­di­ne, tre­ba da ulo­ži vi­še od 200.000 di­na­ra, ali struč­nja­ci ka­žu uz do­bar pri­nos ova­kvi tro­ško­vi do­no­se do­bru za­ra­du.

S.Đ.

 

Kategorije Poljoprivreda