Presecanjem vrpce otvoreno rekonstruisano  igralište "Leptirića"

Rekonstruisano igralište „Leptirića“

Presecanjem vrpce otvoreno rekonstruisano igralište "Leptirića"

Nova Pazova – Pret­po­sled­njeg mar­tov­skog da­na u No­voj Pa­zo­vi sve­ča­no je otvo­re­no re­kon­stru­i­sa­no igra­li­šte objek­ta PU “Po­le­ta­rac”, pod ime­nom “Lep­ti­rić”. To je tre­će igra­li­šte ob­da­ni­šta u Sr­bi­ji ko­je je re­kon­stru­i­sa­no iz sred­sta­va (ko­šta­lo 722.485,65 di­na­ra) pri­ku­plje­nih hu­ma­ni­tar­nom Ma­ster­Card kar­ti­com “Ve­li­ko sr­ce” ko­ju za­jed­nič­ki iz­da­ju  Euro­bank EFG i Fond “Ana i Vla­de Di­vac”.

Na­ta­ša Stru­ga­re­vić, di­rek­tor­ka za ljud­ske re­sur­se ove ban­ke iz­ja­vi­la je da je Hu­ma­ni­tar­na kre­dit­na kar­ti­ca naj­e­fi­ka­sni­ji na­čin da se pri­ku­pe sred­stva ko­ja bi omo­gu­ći­la što lep­še od­ra­sta­nje de­ce u na­šoj ze­mlji. Vla­de Di­vac, za­do­vo­ljan br­zi­nom ko­jom se od­vi­ja pro­je­kat “Ve­li­ko sr­ce”, do­dao je:”Hu­ma­ni­tar­na kar­ti­ca pred­sta­vlja je­dan od naj­jed­no­stav­ni­jih na­či­na da po­slov­ni lju­di i ko­ri­sni­ci kre­dit­nih kar­ti­ca po­dr­že lep­še de­tin­stvo de­ce ko­ja po­ha­đa­ju dr­žav­ne vr­ti­će”. – Ja sam uve­ren da će ova de­či­ca du­go pam­ti­ti 30.mart ka­da im je do­šao Vla­de Di­vac -, re­kao je iz­me­đu osta­log pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić i do­dao “i mo­ram da ka­žem da je ovo ja­ko va­žno za Op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va jer mi ne tre­ba sa­mo da gra­di­mo, ne­go i da ob­na­vlja­mo sta­re vr­ti­će i ta­ko do­bi­ja­mo le­pe no­ve sa­dr­ža­je ko­je će de­ca ko­ri­sti­ti. I sva je sre­ća da ovi ma­li lju­di ima­ju ne­ke ve­li­ke lju­de ko­ji su sprem­ni da po­klo­ne ova­ko ne­što”. Za­hva­liv­ši se Fon­du “Ana i Vla­de Di­vac” i Euro­bank, pred­sed­nik Jo­vić je iz­ra­zio uve­re­nje da “ovo ni­je sa­mo po­če­tak, ne­go i na­sta­vak sa­rad­nje” sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne i po­me­nu­te Fon­da­ci­je.

Di­rek­tor­ka pret­škol­ske usta­no­ve “Po­le­ta­rac” Ana Lep­ša­no­vić je pod­se­ti­la da su oni od­u­vek vo­di­li bri­gu o zdrav­stve­noj ne­zi de­ce ta­ko da će im ovo igra­li­šte i spra­ve, ite­ka­ko do­bro do­ći.

Kategorije Hronika Stara Pazova