Mladi evropljani u Inđiji

U okvi­ru pro­gra­ma “Mla­di u ak­ci­ji“ tri­de­se­tak mla­dih lju­di iz osam­na­est evrop­skih ze­ma­lja, pro­šle ne­de­lje su po­se­ti­li op­šti­nu In­đi­ja. Do­ma­ći­ni su im bi­li Mla­den Jan­ko­vić, ko­or­di­na­tor Kan­ce­la­ri­je za mla­de i Dra­gan Ni­ko­lić, pred­stav­nik Omla­din­skog kul­tur­nog cen­tra. Oni su im pred­sta­vi­li ovu srem­sku va­roš u ko­joj su se pr­vi put na­šli. Ina­če, mla­di iz Evro­pe su po­se­ti­li 18 voj­vo­đan­skih op­šti­na, sve to u okvi­ru Pro­jek­ta “Omla­din­ska po­li­ti­ka i omla­din­ski rad u tran­zi­ci­ji“ a sve u ci­lju zbli­ža­va­nja i pre­po­zna­va­nja pro­ble­ma mla­dih u Voj­vo­di­ni i na­la­že­nja na­či­na da im se po­mog­ne kroz raz­li­či­te pro­jek­te.

 

 

Kategorije Hronika Inđija