Tesko do kupca

Krompir kao narandže

Tesko do kupca

Sremska Mitrovica – Iako smo po­ljo­pri­vred­na ze­mlja, iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca da se na pi­jač­nim te­zga­ma pro­te­kle ne­de­lje krom­pir pro­da­vao po is­toj ce­ni kao na­ran­dže ko­je sti­žu iz Grč­ke, po ce­ni od 80 di­na­ra. Ako se uzmu u ob­zir tro­ško­vi pro­iz­vod­nje ovog ju­žnog vo­ća, tran­sport, ca­ri­na i raz­ne mar­že, osta­je ne­ve­ri­ca kup­ci­ma da po is­toj ce­ni tre­ba da pla­te do­ma­ći krom­pir.

M. M.

 

 

Kategorije Poljoprivreda