Sa promocije knjige Bogdana Diklića

Bogdan Diklić, „O glumi bez glume“

Sremska Mitrovica – Ma­lo ali oda­bra­no dru­štvo oku­pi­lo se 18. mar­ta u srem­sko­mi­tro­vač­kom klu­bu „Oko”, gde je Bog­dan Di­klić, po­zna­ti i is­ku­sni glu­mac i, ka­ko za se­be sam ka­že, mla­di pi­sac („a ni­sam ni mlad, a ni pi­sac”), pred­sta­vio svo­ju knji­gu „O glu­mi bez glu­me”.

Sa promocije knjige Bogdana Diklića

Pro­mo­ci­ju je otvo­rio, Dra­gan Đor­đe­vić, di­rek­tor „Srem­skih no­vi­na“.

- Ni­sam imao na­me­ru da na­pi­šem knji­gu, već po­riv da kom­pri­mu­jem svo­je is­ku­stvo u jed­nu sve­sku u vi­du O-iza­ma, ka­ko ih ja na­zi­vam, jer go­vo­re o ono­me, o ovo­me…Knji­ga u ce­li­ni go­vo­ri o po­zo­ri­štu kroz is­ku­stvo jed­nog glum­ca – ob­ja­snio nam je Di­klić.

Na kra­ju knji­ge ume­sto po­go­vo­ra sto­ji ša­lji­vo, u opo­zi­ci­ji sa Uvo­dom – Od­vod, kao i spi­sak na­zi­va knji­ge ko­ji su „bi­li u igri”.

- Knji­gu je mo­gu­će iš­či­ta­ti u lif­tu, ako ži­vi­te na pri­mer na dva­na­e­stom spra­tu, ali ne i pro­či­ta­ti. Za to će vam tre­ba­ti mno­go vi­še vre­me­na, re­kao je Di­klić, ko­ji je ve­se­lim i ne­po­sred­nim do­set­ka­ma na­sme­jao Mi­trov­ča­ne.

I. Z.

Kategorije Kultura